Den totale overvåking (del 2)

I to artikler vil jeg se nærmere på den private og statlige overvåkingen av borgerne i Norge, en overvåking som gjelder alle, store som små. Andre artikkel dreier seg om den statlige overvåkinga.

Det er overlapping mellom offentlig og kommersiell overvåking. I 2021 gjennomførte Teknologirådet en undersøkelse til 41 aktører i offentlig sektor. Undersøkelsen viste at 38 av aktørene anvende sporingsteknologi fra kommersielle aktører på sine offentlige nettsider.

I tillegg til den kommersielle overvåkingen, er det også statlig overvåking som rettferdiggjøres med at det er for å bekjempe terrorisme, spionasje eller annen kriminell virksomhet.  Før påske vedtok Stortinget (Høyre, Ap og Sp) at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal kunne samle inn lagre, systematisere og analysere hva befolkningen kommuniserer på internett, i sosiale medier, kommentarfelt og andre fora – til bruk for etterretningsformål. Fortsett å lese Den totale overvåking (del 2)

Den totale overvåking (del 1)

I to artikler vil jeg se nærmere på den private og statlige overvåkingen av borgerne i Norge, en overvåking som gjelder alle, store som små. Først om den overvåkingen som er en forretningsmodell for de store teknologiselskapene i verden.

Jeg vil begynne med å sitere fra Grunnloven § 102:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Til tross for dette vil jeg påstå at vi i dag i det totale overvåkingssamfunn, dels fra kommersielle teknologi, dels fra staten – og ofte i kombinasjon. Dette er ikke bare mitt syn:

Direktør Line Coll i Datatilsynet uttaler til Bergens Tidende i mars i år:

«Den samlede overvåkingen vil gjøre at det meste av det digitale livet til norske borgere blir fanget opp, samlet inn og registrert. Muligheten for å opprettholde et privatliv overfor myndighetene, blir helt illusorisk.»

Fortsett å lese Den totale overvåking (del 1)

Ordfører Sagebakkens luftspeiling

Også ca 20 dekar dyrka mark blir berørt av utsprengningen av Sodevika. foto: Argument Agder

18. mai har ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken et innlegg i lokalavisa Lindesnes der han viser sine visjoner om hvor stor havvindbransjen kan bli nasjonalt og lokalt. Han støtter seg på to dokumenter: Det ene er Thema Consulting Group sin rapport «Visjon 50 GW i 2050» som mener havvindmøller «kan gi en årlig sysselsettingseffekt på over 60.000 årsverk og en verdiskaping på over 80 milliarder kroner årlig utover 2040-tallet». Den andre er Stortingsmelding 36 «Energi til arbeid» som opererer med de samme optimistiske tallene.

Hvis ordføreren mener disse to dokumentene gir grunn til nedsprengning av Sodvika, er det skremmende.  De to rapportene ble levert for to år gamle og er for lengst utdaterte. Siden 2021 er det brutt ut krig i Europa, det er blitt dyrere råvarepriser, svakere kronekurs og høyere renter. Realiteten er at prognosene for bransjen er helt snudd på hodet siden 2021. Fortsett å lese Ordfører Sagebakkens luftspeiling

Sodevika som symbol

Den velorganiserte motstanden mot nedsprengninga av Sodevika er et tegn på at ei ny tid er i emning.
15.juni kan det avgjøres i Lindesnes kommunestyre om et stort kystområde ved innseilinga til Mandal skal sprenges ned. Dette vil foregå i mange år framover. Noen sier 10-15 år, mens utbyggerne tror det kan gjøres på 6 år. Det er svært uklart hvilke virksomheter som skal bruke de mer enn 500 mål klargjorte arealer i Sodevika, Homsvika og Jåbekk sør. Noen håper det skal kunne brukes til eventuell produksjon, lagring og utskiping av vindmøller til havs, men dette er langt fram i tid.
 
Det er beregnet at over 15 millioner tonn med stein skal tas ut fra Sodevika og rundt 5 millioner tonn fra Jåbekk sør. Anleggsvirksomheten vil negativt påvirke store omgivelser med støy, støv og økt trafikk. Dette går ut over mange titalls familier, både fastboende, gårdsbruk og hytteeiere. Anleggsperioden vil strekke seg over mange år, og steineksporten kan gi entreprenørene store inntekter.
 
Planene om nedsprengning har møtt stor lokal motstand. Det ser like fullt ut det kan være et flertall i kommunestyret (Ap. FrP, Høyre og Kr.F.) for å flatsprenge området.  

Fortsett å lese Sodevika som symbol

Demningen brister

En bankmann er en person som låner deg paraplyen og straks ber om å få den tilbake når det begynner å regne.

(Mark Twain)

De to siste månedene har USA opplevd at tre storbanker har gått konkurs: Det dreier seg om Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank. Dette er de største bankkonkursene i amerikansk historie, bare overgått av konkursen av Washington Mutual  ved inngangen til den globale finanskrisa i 2008.

Financial Times rapporterte 5. april at «Hedgefond tjente mer enn 7 milliarder dollar på veddemål mot bankaksjer under den nylige krisen som rystet sektoren, deres største gevinst siden finanskrisen i 2008.»

Alle disse bankene ble utsatt for spekulasjon mot sine aksjer ved såkalt shortsalg.  Hedgefondene har nå kasta seg over andre banker i USA som Pacific Western Bank,  Western Alliance Bank Coporporation og flere andre regionale banker. Fortsett å lese Demningen brister

Staten innfører total overvåking

Illustrasjon: T. Vestaas

Grunnloven slår fast følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon». Til tross for dette innfører Regjeringen (med støtte fra Høyre) overvåkingslover som ifølge Datatilsynet gjør det illusorisk «å opprettholde et privatliv overfor myndighetene». Hvordan kan dette skje?

Tenk deg at det hver dag stiller en person seg opp foran stuevinduet ditt og fotograferer alt om skjer i ditt hjem. Hva ville du gjort? Du ville anmeldt han til politiet.

Men det hadde ikke vært til stor hjelp, for kikkeren som stod foran ditt vindu var selv fra politiet. Og han ville si at kikking var bestemt fra flertallet å Stortinget, for å sørge for din og rikets sikkerhet. Derfor må de masseovervåke uskyldige mennesker. Fortsett å lese Staten innfører total overvåking

Kasinoøkonomi

Kronikk i Fædrelandsvennen 24/4 2023

De som hadde ansvaret for å utløse den globale finanskrisa i 2007/2008, ble ikke straffet. Dermed kan de fortsette som før. En gjennomgående tese i boka  «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy (2017) er følgende: «finanssektoren kan tilintetgjøre samfunnet, men samfunnet kan ikke tilintetgjøre sektoren». Skadevirkningene ved en kollaps blir så store at finanssektoren har en «dommedagsmakt» over politikerne. Med andre ord: Det er finanskapitalen som styrer verden.

Resultatene av den pågående bankkrisa, kan ingen overskue. Kanskje vil krisa blåse over denne gangen. De aller fleste bankfolk, politikere og journalister vil prøve å berolige og dysse folk ned i søvn. Men mellom linjene kan vi lese at uroen om sprer seg. Alt er basert på at folk har tillit til banksystemet. Den dagen tilliten svikter, er løpet kjørt. Fortsett å lese Kasinoøkonomi

Helse Sør-Øst gambler igjen med dine persondata

Illustrasjon: T. Vestaas

Igjen viser ledelsen i Helse Sør-Øst at de ignorerer pasientens personsikkerhet. Om kort til vil de sende sensitive persondata til en amerikanskeid nettsky. USA er ikke et trygt land å sende persondata. Dette er ikke bare utrolig arrogant av ledelsen i helseforetaket, men også ulovlig. Samtidig vil direktørene kvitte seg med lokale personvernombudene.

I 2017 avslørte NRK at minst 110 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa har hatt tilgang og utvidete rettigheter til datasystemet til Helse Sør-Øst. De har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn. Datatilsynet ga i den forbindelsen millionbøter til foretakene for manglende datasikkerhet. Men helseforetakene har ingenting lært.   Fortsett å lese Helse Sør-Øst gambler igjen med dine persondata

Oppkjøpsfondene tar over

Noen ny utviklingstrekk ved norsk kapitalisme

På Arendalsuka i 2021 sa oljefondsjef Nicolai Tangen at kapitalismen er i ekstrem endring på en måte han aldri hadde opplevd tidligere. Dette har han selvsagt helt rett i. Men hva består disse endringene i? Og hva betyr disse endringene for den organiserte motstandskampen mot kapitalismen?

I stedet for å kalle kapitalismen i dag for nyliberalistisk, bør vi heller bruke begrepet oligarkkapitalisme om en epoke der staten i stadig større grad tilrettelegger for milliardærens superprofitter. Dette skaper et samfunn der disse oligarkene overtar mer og mer av kontrollen over økonomien i samfunnet og skaffer seg enorm politisk og kulturell makt. Det er en stekt økende tendens til at norske og utenlandske oppkjøpsfond eier stadig større deler av norske selskaper i nesten alle bransjer.

I Norge får oligarkkapitalismen et gjennombrudd i vårt århundre. Et kjennetegn ved  oligarkene er at de i stor grad gjemmer formuer i skatteparadis.  Fortsett å lese Oppkjøpsfondene tar over

Megabanker anklages for å ha profitert på Epsteins sexhandel med barn

Fotoet er fra øya Little Saint James som er en av De amerikanske Jomfruøyene. Øya ble kalt "Lolita Island".  Wikimedia Commons

Midt under den pågående bankkrisa reises det flere alvorlige søksmål mot to av verdens megabanker, JPMorgan Chase og Deutsche Bank, for å ha vært involvert i og profitert på seksualforbryter Jeffrey Epsteins menneskehandel med barn.

Det er reist tre søksmål mot storbankene med anklager om at bankene aktivt bidro til å opprettholde Jeffrey Epsteins nettverk av mindreårige jenter for seksuelt misbruk gjennom mange år.  De to første  anklagene, rettet mot begge bankene, er reist av ofre for sexhandelen som krever erstatning. Den tredje anklagen er reist mot JPMorgan Chase av regjeringen på De amerikanske Jomfruøyer. Det er fra denne tredje anklagen at detaljer er blitt offentliggjort. Fortsett å lese Megabanker anklages for å ha profitert på Epsteins sexhandel med barn