Skjermbruken truer de unges liv og helse

Av Ingjerd Skagestad (psykologspesialist) og Øyvind Andresen (pensjonert lektor). foto: Barnevakten. Publisert i Argument Agder 19/8 

En ny norsk studie viser at stadig flere unge sliter med psykiske problemer mens de eldre får stadig bedre livskvalitet. Resultatet fra undersøkelsen bekreftes av en rekke andre studier fra inn- og utland. Forskerne peker på at de unges skjermbruk er en viktig årsak. Hva slags samfunn har vi fått som ikke klarer å ta vare på sine ungdommer?

I mai i år ble det lagt fram en større undersøkelse av utviklingstendenser i psykisk helse i Norge. Studien er basert på tall fra den store helseundersøkelsen i Nord – Trønderlag (HUNT) som sammenlikner tall fra de siste tre tiårene. 48 000 til 62 000 personer har deltatt i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen viser en sterk øking i angst og depresjonssymptom blant unge i perioden fra 2006-2008 til 2017-2019. Denne utviklingen er særlig sterk hos jenter og unge kvinner, selv om trenden også er negativ for unge menn. Samtidig viser undersøkelsen en klar bedring i psykisk helse blant de over 60.

Resultatene av denne undersøkelsen sammenfaller med andre studier, både i Norge og internasjonalt. 2010 markerer et vendepunkt. De store endringene i unges helse kommer til uttrykk i mer angst og depresjondårligere livskvalitet, flere somatiske plager, mer fedme og redusert lykkefølelse.

I en artikkel i Forskersonen.no  viser tre av forskerne bak prosjektet (Steinar Krokstad, Daniel Albert Weiss og Morten Austheim Krokstad) til noen av funnene i studien. Artikkelen har overskriften: «Bruken av sosiale medier kan ha stor betydning for at flere unge får angst og depresjoner».

De tre forskerne stiller det avgjørende spørmålet om hva som har endret seg i norske ungdommers dagligliv og atferd etter 2010 som kan forklare en tydelig forverring i psykisk helse fra dette tidspunktet?

De svarer:

«Forskningsmessig er dette en utfordring ettersom det ikke fins noen ueksponert gruppe å sammenligne de eksponerte med. For bruk av sosiale medier påvirker ikke bare de som bruker dem mye, de påvirker også de som bruker dem lite. De preger hele kulturen, både voksne og unge, men bruken er mye mer utbredt blant unge.»

De peker på at nyliberalismen har vært den dominerende politiske ideologien med sin vektlegging av økonomisk vekst, individualisme og konkurranse. Nyliberalismen har også gjort det mulig for de store teknologiselskapene å styre og overvåke de unges atferd. De skriver: «Sosiale medier, og teknologi- selskapene som står bak, har oppnådd en innflytelse på brukere som vi har aldri har sett maken til».

Konklusjonen er at de synlige endringene som har foregått etter 2010, «er det er det i aller sterkest grad bruken av digitale og sosiale medier som utpeker seg. Flere timer av døgnet, som ungdom tidligere brukte på varierte aktiviteter og på søvn, er byttet ut med skrolling gjennom innhold mediene tilbyr, styrt av målrettede avhengighetsskapende algoritmer, utviklet av verdens fremste dataeksperter.», skriver de tre forskerne.

Ut fra vår erfaring med arbeid med barn og unge, virker de tre forskernes konklusjoner overbevisende. Vi vil også peke på at smarttelefon for alvor ble introdusert blant barn og unge rundt 2010. I nesten to tiår er det dessuten solgt inn digitale løsninger i barnehager og klasserommene uten å ta hensyn til de pedagogiske og psykologiske forutsetningene og aktuell forskning om skadevirkningene av skjermbruken. Det er politikerne, skolebyråkrater og databransjen som har lagt premissene for at dette kunne skje.

Og nå får vi nok en gang en bekreftelse på at vi er inne i en farlig utvikling for de unge. Alarmklokkene har lyst rødt i mange år nå, men alt ser ut til å fortsette som før.

Les også:

Digitalisering i skolen uten kontroll

Mobiltelefonen hører ikke hjemme i skolen

– Ingen forskning til nå viser at digitalisering er til fordel for barn og unge

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Skjermbruken truer de unges liv og helse»

Det er stengt for kommentarer.