Høy rente og lav kronekurs ruinerer familienes økonomi

Illustrasjon: Norske kroner på billigsalg av T. Vestaas. Teksten er også publisert på Argument Agder.

Det skjer en enorm overføring av kapital fra norske husholdninger til finanssektoren. Dette er et resultat av en bevisst politikk.

Norges Banks julegave til det norske folket var å heve styringsrenta til 4,5 %. I september 2021 var den på 0,0 %. Begrunnelsen for rentehevingene har vært å få kontroll på prisveksten. Prisveksten er ikke minst et resultat av en svak kronekurs som skyldes at Norges Bank har solgt kroner for minst 738 milliarder kroner fra april 2022 til november 2023. Dette er styrt politikk, og regjeringa må ta ansvaret.

Støres regjering har de to siste årene lagt en ekstra tung byrde på skuldrene til norske husholdninger. Det er innført en type finansskatt der lav kronekurs fører til dyrtid samtidig som rentene settes opp. Resultatet er en rask spredning av fattigdom i Norge som vil fortsette inn i det nye året.

Sammenhengen er slik: Finansdepartementet har pålagt Norges Bank å selge norske kroner. Bare i desember i år har Norges Bank solgt kroner for 1,4 milliarder hver dag. Kronesalget er veksling til annen valuta. Den skjer for å overføre valuta til Oljefondet, som utelukkende investerer i utlandet.

Siden april i 2022 har altså salget av norske kroner ført til svekka kronekurs som fører til økt prisstigning på importerte varer. I tillegg har strømprisene vært høye. Denne prisveksten er det altså Norges Bank så bruker som begrunnelse for renteheving som presser levestandarden ned.

Norges Bank selger norske kroner for milliarder hver dag

Norges Bank har fra april 2022 og til november 2023 solgt norske kroner for over en milliard kroner hver dag. Dette framgår av denne tabellen fra Norges Bank. I denne perioden har Norge solgt minst 738 milliarder kroner, ifølge utregninger gjort av forfatter Tollef Hovig.  Dette har gjort at kronekursen har falt dramatisk sammenliknet med andre valutaer som dollar og euro. Det fører til økt prisvekst på importerte varer fra for eksempel EU som er Norges største handelspartner. EU står for 60% av norsk import. Resultatet bli at alle varer importert fra EU er blitt dyrere. Andre årsaker til inflasjon er blant annet høyere strømpriser fordi de største politiske partiene har vedtatt at strømmen skal på børs.

Norges Bank bruker altså i neste omgang økt prisvekst som et argument for å heve rentene. Folk blir altså utsatt for et ran fra to hold: de må betale mer i butikken, samtidig som de må betale ågerrenter til bankene på sine boliglån.

Dette er en bevisst politikk. Den overnevnte tabellen viser også at i perioden mellom 2014 til og med 2021 gjorde Norges Bank motsatt: de kjøpte norske kroner. Og hvorfor velger så Norges Bank denne poltikken? Det er for å lose de enorme eksportinntektene inn i Oljefondet.

Økningen i salg av norske kroner skyldes i hovedsak en eksplosjon i av olje – og gassinntekter, som var 1457 milliarder i 2022.  Disse ønsker Finansdepartementet å skyfle inn i Oljefondet, så Vedum gir Norges Bank beskjed om å selge kroner. Oljefondet investerer utelukkende i utenlandsk valuta.

Norge hadde Europas tredje største verdiskapning per innbygger i 2022

Statistisk Sentralbyrå skriver i en melding 18. desember i år følgende: «Rekordhøy gasspris, eksport av strøm og svak krone førte til at Norge hadde Europas tredje største verdiskapning per innbygger i 2022».  Husholdningene påføres store utgifter fordi strømmen er på børsen, dessuten er det høyere priser på varer, og rentene på boliglån øker kraftig.

Vi påføres en ekstraskatt fordi Norges eksport går så bra, og fordi myndighetene vil at Oljefondet skal vokse. I 2022 var det altså et enormt overskudd på handelsbalansen. En god del av disse milliardene kunne vært investert direkte for å sikre en skrantende velferdsstat. Hvorfor gå veien om Oljefondet?

Samtidig får bankene rekordprofitt fordi de øker utlånsrentene mer enn sparerentene. Bankenes netto renteinntekter var på 62,4 milliarder kroner i første halvår 2023, melder SSB.

Den ekstra finansskatten fører altså til en enorm overføring av penger fra norske borgere til finanssektoren: bankene og Oljefondet. Dette skjuler mediene og politikerne. Det er bra at partier som Rødt og SV vil heve minstesatsen for sosiale støtteordninger, men hvorfor ikke snakke om de bakenforliggende årsakene til matkøene?

Hadde Arbeiderpartiet levd opp til navnet sitt, burde de ha gitt ordre om å stoppe kronesalget slik LO krever. Nåværende politikk er er å gå finanskapitalens ærend på bekostning av «vanlige folk».

Sverige går motsatt veg

Verd å merke seg at Sverige går motsatt vei: NRK melder 14/12 om at Sveriges Riksbank tok skikkelig grep om den lave svenske krona. Svenskene dumper dollar og euro og kjøper sin egen valuta for enorme beløp. «Vi ser hvordan svenskekrona styrker seg på grunn av intervenering der for å styre svenskekrona. Det burde vi også begynne å gjøre i Norge, hvis det virkelig er av hensyn til kronekursen at norske boligeiere påføres så store utgifter», sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO til NRK.

Dette viser at den norske regjeringen kunne valgt en annen kurs. Eksportinntektene kunne vært brukt på å styrke familienes og velferdsstatens økonomi.  I stedet innføres det en ny finansskatt som betyr enorme overføringer fra husholdningene til finanskapitalen, med en epidemisk fattigdom som resultat.


	

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.